BOJA 28-2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA Boletín número 28 de 11/02 – 2016
BOJA nº 28 de 11/02/2016

SPANSK l Original text
ENGELSK l English Translation
DANSK l Danish Translation

 

1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y Deporte
Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.

1. General Provisions
Ministry of Tourism and Sports
Decree 28/2016, of February 2, housing for tourism purposes and amending Decree 194/2010, of 20 April, establishments of tourist apartments.

1. Generelle bestemmelser
Ministeriet for turisme og sport
Dekret 28/2016 af 2. februar boliger med henblik på turisme og om ændring af dekret 194/2010, af 20. april, etablering af turist lejligheder.

————————————————————————————————————————————

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00084776.

Note: The text below has been extracted from the same files that have been used to obtain the corresponding PDF file official and authentic BOJA, having deleted all the images, some tables and some texts of the official version to avoid difficulties editing (Showing the file on the homepage). For the official and authentic version of this provision you can download the PDF file with layout from electronic headquarters BOJA or use the service Verification of authenticity CVE 00084776.

Comment: This means that you can verify that you are reading the official version by following this link:  www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/28/6-verificacion. BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) is the official journal of the Junta de Andalucía (The Andalusian Autonomous Government) where the laws, regulations, acts, and notices are published.

Bemærk: Nedenstående tekst er blevet udvundet fra de samme filer, der er blevet anvendt til at opnå den tilsvarende officielle og autentiske  BOJA PDF-fil. Herved er slettet alle billeder, nogle tabeller og nogle tekster af den officielle version for at undgå problemer med redigering (visning af filen på hjemmesiden). For den officielle og autentiske udgave af denne bestemmelse kan downloades PDF-filen med layout fra elektronisk hovedkvarter BOJA eller bruge tjenesten Kontrol af ægtheden CVE 00084776.

Kommentar: Dette betyder at du kan verificere at du læser den korrekte officielle version ved at benytte dette link: www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/28/6-verificacion. BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) er det officielle tidende for Junta de Andalucía (Den andalusiske autonome regering), hvor love, retsakter, meddelelser og tekster af enhver art offentliggøres.

————————————————————————————————————————————

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de turismo en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía, y en el artículo 37.1.14 se considera un principio rector de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma el fomento del sector turístico como elemento económico estratégico de Andalucía. Conforme al artículo 28.1.a) de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, tiene la consideración de servicio turístico el alojamiento cuando se facilite hospedaje o estancia a las personas usuarias de servicios turísticos.

The autonomous community of Andalusia has attributed exclusive competence in tourism in Article 71 of the Statute of Autonomy, and Article 37.1.14 is considered a guiding principle of public policies of the Autonomous Community promoting tourism as an element strategic economic Andalusia. Under Article 28.1.a) of Law 13/2011, of 23 December, Tourism of Andalusia, is considered to tourist accommodation service when hosting or stay is made available to the users of tourist services.

Comment: Article 71 deals with the economic planning in Andalusia.

Den autonome andalusiske region tillæger turismen en unik betydning i artikel 71 i Selvstyrestatutten (Selvstyre artiklen, Statutten for autonomi) og i artikel 37.1.14 betragtes det som et ledende princip for offentlige politikker i den selvstyrende region at fremme turismen. I henhold til artikel 28.1.a), i lov 13/2011 af 23. december, turisme i Andalusien, anses det som en turistmæssige ydelse at tilbyde serviceydelsen overnatning når ophold stilles til rådighed for for brugerne af turistmæssige ydelser.

Kommentar: Artikel 71 omhandler den økonomiske planlægning i Andalusien.

————————————————————————————————————————————

Con la última modificación realizada a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU), donde encontraban acomodo los alquileres de vivienda por temporada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, queda excluido de su ámbito de aplicación «la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivando de su normativa sectorial».

Esta modificación se argumenta en el propio preámbulo en el sentido que «en los últimos años se vienen produciendo un aumento cada vez significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los excluya específicamente para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufren modificación».

La causa de esta modificación fue recogida en el Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015,  donde indicaba que «se viene produciendo un aumento cada vez mayor del uso del alojamiento privado en el turismo».

With the latest revision to the Law 29/1994, of 24 November, of Urban Leases (hereinafter LAU), where they found accommodation housing rents per season by Law 4/2013, of June 4, measures flexibility and market development of rental housing, is excluded from its scope “temporary cession of all furnished and equipped ready for immediate use, marketed or promoted in channels of tourism and done with purpose housing profit”.

This modification is argued in the preamble itself in the sense that “in recent years have been taking an increasingly significant increase in the use of private accommodation for tourism, which could be providing coverage to situations of intrusion and unfair competition, ranging in against tourist destinations; hence the reform of the proposed Act specifically excludes so that they are governed by specific sectoral rules or, failing that, they apply the regime seasonal leases, which do not undergo modification. “

The cause of this change was collected in the Comprehensive National Tourism Plan 2012-2015 which stated that “there has been an ever increasing use of private accommodation in tourism.”

Comment: Preamble means introduction of international treaties, EU regulations, directives and other acts. The preamble stated Treaty or the legislative background and purpose.

Med den seneste revision af lov 29/1994 af 24. november af Urban Leasing (herefter LAU), hvor de fandt indkvartering boliger husleje per sæson ved lov 4/2013 af 4. juni foranstaltninger fleksibilitet og udvikling af lejeboliger markedet, er udelukket fra dens anvendelsesområde “midlertidig overdragelse af alle møbleret og udstyret klar til øjeblikkelig brug, markedsføres eller fremmes i kanaler af turisme og gjort med formålet boliger profit”.

Denne modifikation argumenteres i præamblen selv i den forstand, at “i de seneste år har taget en stadig betydelig stigning i brugen af privat indkvartering for turisme, som kunne give dækning til situationer med indtrængen og illoyal konkurrence, der spænder i mod turistmål; dermed en reform af den foreslåede lov udelukker specifikt, så de er underlagt særlige regler sektorspecifikke eller i mangel heraf, de anvender regimets sæsonmæssige leasing, som ikke undergår modifikation. ” Årsagen til denne ændring er indsamlet i turisme Omfattende nationale plan 2012-2015, som erklærede, at “har der været et stadigt stigende brug af privat indkvartering i turisme.”

Kommentar:  Præambel betyder indledning til internationale traktater, EU’s forordninger, direktiver og andre retsakter. I præamblen angives traktatens eller retsaktens baggrund og formål.

————————————————————————————————————————————

Este aumento se vincula a las nuevas formas de viajar, el deseo de las personas turistas de tener una relación más directa con las personas residentes del destino que eligen, la irrupción de las nuevas y rápidas formas de comercialización, directas y sin intermediarios, en especial numerosos portales de Internet, la oferta en este canal es muy amplia y no siempre va acompañada, como sería deseable, de un excelente servicio, ni de una mínima garantía para las personas usuarias.

This increase is linked to new forms of travel, the desire of tourists to have a more direct relationship with the residents of the destination they choose (Host), new and faster ways of marketing, direct and without intermediaries, especially numerous Internet portals makes offers in this channel very broad and not always accompanied – as would be desirable –  with excellent service, nor a minimum guarantee for the users.

Denne stigning er forbundet med nye former for rejser, turisteres ønske om et mere direkte forhold til beboerne i destinationen (værten, fremkomsten af nye og hurtigere metoder til markedsføring, direkte og uden mellemled, især talrige internetportaler gør at tilbud i denne kanal er meget bred og ikke altid ledsaget – som ville være ønskeligt – af fremragende service, og heller ikke en minimum garanti for brugerne.

————————————————————————————————————————————

Constituye el objeto de este Decreto regular las viviendas que ofertan el servicio de alojamiento turístico a fin de establecer unas mínimas garantías de calidad y seguridad para las personas usuarias turísticas, servicio que, al igual que en las viviendas turísticas de alojamiento rural, previstas en el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 23 diciembre, y a diferencia de los establecimientos de alojamiento turístico, recogidos en el artículo 40 de la misma, no supone, con carácter general, la actividad principal de la persona propietaria.

The object of this regulating Decree are homes that offer the service of tourist accommodation in order to establish minimum guarantees of quality and safety for tourist using this service, as in the tourist accommodation rural accommodation, as provided in the Article 48 of Law 13/2011, of 23 December, and unlike the tourist accommodation establishments, referred to in Article 40 thereof, is not, in general, the main activity of the person owning (the house).

Comment: The real estate market in Spain offers different types of properties. These properties do not have the same rights, obligations and opportunities. The legislation we are dealing with in this document is aimed at private owners of holiday homes who rents out on short time basis and  money for it. For the classification of your property, refer to the document “How to register your holiday home.”

Formålet med dette regulerende dekret er boliger, der tilbyder den tjeneste af ferieboliger for at etablere minimumsgarantier for kvalitet og sikkerhed for turister der bruger denne service, som i turist overnatning overnatning landdistrikterne som er fastsat i artikel 48 i lov 13/2011 af 23. december, og i modsætning til turistindlogeringsvirksomhederne, der er omhandlet i artikel 40, ikke i almindelighed, den vigtigste aktivitet for den person, der ejer (boligen).

Kommentar: På ejendomsmarkedet i Spanien findes forskellige typer af ejendomme. Det er vigtigt at kende deres egenskaber på grund af de ikke har de samme rettigheder, pligter og muligheder. Nærværende lovgivning er rettet mod private ejere af ferieboliger som kortids udlejer deres bolig og modtager penge herfor.  For klassificering af din bolig henvises til dokumentet “Sådan registerer du din feriebolig”.

————————————————————————————————————————————

Además de lo señalado en el segundo párrafo, la necesidad de esta regulación viene dada por otras causas. Una de estas causas es la de seguridad pública. Así, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, contempla las actividades de hospedaje como relevantes para la seguridad ciudadana, imponiendo en su artículo 25 obligaciones de registro documental e información sobre los viajeros que utilicen establecimientos de hospedaje. De conformidad con lo anterior, constituye una obligación de los titulares de los mismos la cumplimentación del libro-registro, así como la presentación de los partes de entrada de viajeros, según establece la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos.

In addition to what is stated in the second paragraph, the need for this regulation is given by other causes. One of these causes is public safety. Thus, the Organic Law 4/2015, of March 30, protection of public safety, includes hosting activities as relevant to public safety, imposing in its Article 25 obligations documentary record and information about passengers using facilities hosting. In accordance with the above, is an obligation of the holders thereof filling in the logbook, as well as registration of the travelers, as established in Order INT / 1922/2003, of 3 July, on log-books and registration of travelers, establishments and the like.

Comment: This refers to anti-terror legislation, which was introduced in 2015 and in the same way as similar anti-terrorism legislation in other countries gives the authorities extensive powers to supervise everything that can be classified as a threat to security.

Ud over hvad der er anført i andet afsnit, er behovet for denne forordning givet af andre årsager. En af disse årsager er den offentlige sikkerhed. Således organiske lov 4/2015, den 30. marts, beskyttelse af den offentlige sikkerhed, omfatter hosting aktiviteter er relevante for den offentlige sikkerhed, pålægge i sin artikel 25 forpligtelser journal og oplysninger om passagerer, der benytter faciliteterne hosting. I overensstemmelse med ovenstående, er en forpligtelse til indehavere, at føre en logbog, samt registering af rejsende, som fastsat i bekendtgørelse INT / 1922/2003, af 3. juli, om log-bøger og registering af rejsende, virksomheder og lignende.

Kommentar: Her henvises til anti terror lovgivningen, der blev indført i 2015 og på samme måde som tilsvarende anti terror lovgivning i andre lande giver myndighederne udstrakte bemyndigelser til at holde opsyn med alt, der kan klassificeres som trussel mod sikkerheden.

————————————————————————————————————————————

Otra de las causas es la de protección de personas usuarias de servicios turísticos. No cabe interpretar esta protección como meramente física, sino como una protección de sus derechos como usuarios de unos servicios específicos, de manera que el disfrute por un lado, y la tranquilidad por otro, puedan ser garantizados, lo que se realiza mediante la exigencia de una serie de requisitos que se consideran mínimos para lograr el confort y la seguridad necesaria para los turistas.

Another cause is the protection of users of tourist services. It can not be interpreted as merely physical, but as a protection of their rights as users of specific services, so that the enjoyment on the one hand, and peace on the other, can be guaranteed, which is done by requiring a number of requirements that are considered minimum to achieve the comfort and security needed for tourists.

En anden årsag er at beskytte brugere af turistmæssige ydelser. Dette kan ikke fortolkes som blot fysisk, men som en beskyttelse af deres rettigheder som brugere af specifikke tjenester, så nydelse på den ene side, og fred på den anden, kan garanteres, hvilket sker ved at kræve en række krav, der anses for minimum for at opnå nødvendig komfort og sikkerhed for turister.

————————————————————————————————————————————

La protección del medio ambiente y del entorno urbano, constituye otra de las razones que justifica la necesidad de regulación de la materia. En este sentido, no se puede obviar la importancia del impacto y la incidencia que este tipo de actividad y, en concreto, este tipo de alojamiento produce sobre el territorio, la comunidad donde se integra y su repercusión directa sobre la convivencia vecinal. Uno de lo ejes en lo que se basa la política turística es el desarrollo sostenible, y así se determina en la propia exposición de motivos de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, en la que se señala la necesidad de «una nueva cultura basada en la sostenibilidad», prosigue que «la ordenación del turismo tiene una significativa dimensión territorial, ambiental y paisajística» y añade que «la oferta turística presenta otros componentes relacionados con el entorno donde se desenvuelve la vivencia de la persona usuaria de servicios turísticos, mereciendo especial atención aspectos como la correcta conservación de los recursos y la apropiada configuración de los espacios del destino turístico». Finalmente, se establece como finalidad de la ley «la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad».

————————————————————————————————————————————

Protection of the environment and the urban environment, is another reason that justifies the need for regulation of the matter. In this sense, it can not ignore the importance of the impact and the impact that this type of activity and, in particular, this type of accommodation occurs on the territory, the community is integrated and its direct impact on the local coexistence. One of the axes in the tourism policy is based is sustainable development, and thus determines the actual grounds of the Law 13/2011, of 23 December, in which the need for a “sustainability culture “continues that” tourism management has a significant territorial, environmental and landscape dimension “and adds that” tourism has other related environmental components where the experience of the wearer of tourist services unfolds , meriting special attention aspects such as the proper conservation of resources and proper configuration spaces tourist destination. ” Finally, it is stated purpose of the law “the protection of tourism resources in accordance with the principle of sustainability.”

Comment: This refers to the protection of the environment and the urban environment can hardly be feasible for landlords who are physically far away from their homes – and as such legislation is needed to protect the environment and the urban environment – against noisy guests, guests who do not respect local customs, neighbors, etc.

Beskyttelse af miljøet og bymiljøet, er en anden grund, der begrunder behovet for regulering af sagen. I den forstand kan det ikke ignorere betydningen af virkningen og den indvirkning, som denne form for aktivitet og i særdeleshed denne type indkvartering sker på det område, samfundet er integreret og dens direkte indvirkning på den lokale sameksistens. En af akserne i turismepolitikken er baseret er en bæredygtig udvikling, og dermed bestemmer den faktiske grund af loven 13/2011, af 23. december, hvor der er behov for en “bæredygtighed kultur “ fortsætter, at ” turisme management har en betydelig territorial, miljø- og landskab dimension “, og tilføjer, at” turisme har andre relaterede miljømæssige komponenter, hvor oplevelsen af bæreren af turistservice udfolder , fortjener særlig opmærksomhed aspekter som korrekt bevarelse af ressourcer og korrekte konfigurationsindstillinger rum turistmål. ” Endelig er det erklærede formål loven “beskyttelsen af de turistmæssige ressourcer i overensstemmelse med princippet om bæredygtighed.”

Kommentar: Her henvises til at beskyttelse af miljøet og bymiljøet vanskeligt kan lade sig gøre for udlejere som rent fysisk er langt væk fra deres bolig – og som sådan er en lovgivning nødvendig for at beskytte miljøet og bymiljøet – imod fx støjende gæster,  gæster der ikke respektere lokale skikke, samt ferieboligens naboer mv.  

————————————————————————————————————————————

Además, se precisa tener un censo de viviendas con fines turísticos en Andalucía, implementado a través del Registro de Turismo de Andalucía, para eliminar su clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística, como instrumento eficaz en garantía de la mencionada seguridad ciudadana e, igualmente, en la lucha contra el fraude, así como para velar por el cumplimiento de unos requisitos mínimos básicos de infraestructura y de calidad, cuya exigencia supone un criterio irrenunciable de la acción de la Administración turística andaluza que, en todo caso, dispone de potestades de inspección y sancionadora como posibles medios con los que perseguir una situación irregular.

Furthermore, there needs to be a census of housing for tourism in Andalusia, implemented through the Tourism Register of Andalusia, to eliminate unfair competition in tourism, as an effective guarantee of that public safety and, also, in the fight against fraud and to ensure compliance with basic minimum infrastructure requirements and quality, the requirement represents an indispensable criterion of action of the Andalusian tourism Administration, in any case, it has powers inspection and sanctioning as possible means which to pursue an irregular situation.

Comment: In short, they want homeowners to pay taxes on rental. And if they do not they will face sanctions. It’s easy to get a handle on your tax affairs. Just follow our guide “How to register your holiday home”.

Desuden er det nødvendigt at have en consensus af turistboliger i Andalusien, gennemført via turisme register i Andalusien, og hermed fjerne skjult og unfair konkurrence i turismen, som en effektiv garanti for den offentlige sikkerhed, samt, i kampen mod svig og for at sikre overholdelse af grundlæggende krav og kvalitet minimum infrastruktur, at kravet udgør en uundværlig kriterium virkningsmekanisme for den andalusiske turisme Administration, i hvert fald, det har beføjelser inspektion og sanktionering som muliggør at forfølge en ureguleret situation.

Kommentar: Kort sagt vil de have boligejerne til at betale skat af udlejning. Og betaler du ikke skat vil du blive mødt af heftige sanktioner. Det er nemt at få styr på dine skatteforhold. Bare følg vores guide “Sådan registerer du din feriebolig”.

————————————————————————————————————————————

En virtud de lo expuesto, se definen por tanto las razones de interés general que sustentan la necesidad de regulación de las viviendas con fines turísticos y del medio de intervención, previstos en el presente Decreto como son la seguridad pública, la protección de las personas usuarias de servicios turísticos y la protección del medioambiente y entorno urbano.

In light of the foregoing, it is defined by both the general interest reasons that support the need for regulation of homes for tourism purposes, and means of intervention provided for in this Act as are public safety, protection of users tourism services and environmental protection and urban environment.

I lyset af ovenstående er det defineret af både de almennyttige grunde, der understøtter behovet for regulering af boliger til turisme formål og midler til indgreb i henhold til denne lov, som er offentlige sikkerhed, beskyttelse af brugerne turisme og miljøbeskyttelse og bymiljø.

————————————————————————————————————————————

Por su parte, y dada la singularidad de este tipo de alojamiento, existe una proporcionalidad en la exigencia de requisitos. Así, los requisitos requeridos son más reducidos que los que se imponen a otros alojamientos turísticos, tratándose de requisitos relacionados más directamente con la prestación del servicio, la dotación de una calidad básica en la oferta, así como la atención y el derecho de información de las personas usuarias.

Meanwhile, given the uniqueness of this type of accommodation, there is a requirement of proportionality in the requirements. Thus, the requirements required are lower than those imposed on other tourist accommodation, in the case of requirements more directly related to the service, the provision of a basic quality on offer, as well as care and information to the users.

Comment: This means, for example. that you are now required, in physical or electronic form, to provide tourist information about the area. See our above checklist for how to concretely meet the different requirements.

I mellemtiden, i betragtning af den unikke i denne type bolig, er der et krav om proportionalitet i kravene. Således de krav, der kræves, er lavere end dem, der pålægges andre turist overnatning, i tilfælde af krav mere direkte relateret til tjenesten, levering af en grundlæggende kvalitet på tilbud, samt pleje og information brugerne.

Kommentar: Dette betyder fx. at du nu er forpligtet til, i fysisk eller elektronisk form, at tilbyde turistinformation om området. Se vores ovenstående tjekliste for hvordan du konkret opfylder de forskellige krav.

————————————————————————————————————————————

El presente Decreto está estructurado en cuatro capítulos. Se han diferenciado en él dos tipos de viviendas, las que se cedan en su totalidad y las viviendas por habitaciones, en este último caso, se permite utilizar las denominaciones reconocidas internacionalmente para este tipo de alojamiento. Se establece la obligatoriedad de comunicar a la Administración turística la existencia de dicha vivienda y de inscribirse de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía.

This Decree is structured in four chapters. There is a differentiation into two types of housing, which are transferred in full, and “Bed & Breakfast homes” – in the latter case, houses are allowed to use the internationally recognized names for this type of accommodation – when the obligation to inform the tourism administration the existence of such housing and office enroll in the Registry of Tourism of Andalusia is established.

Dette dekret er struktureret i fire kapitler. Der skelnes mellem to typer af boliger, som overføres til fuld samt “Bed and Breakfast – i sidstnævnte tilfælde har udlejeren lov til at bruge de internationalt anerkendte navne for denne type bolig, når forpligtelsen til at underrette turisme administration om eksistensen af sådanne boliger og tilmelding af boligen til Registry of Tourism Andalusien er gennemført.

————————————————————————————————————————————

Por otra parte, se procede a la modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, figura diferente de las viviendas con fines turísticos. Con esta modificación, en aras de garantizar la coherencia regulatoria de la normativa, a través de una correcta interpretación sistemática de la misma, se pretenden aclarar los supuestos en los que se permite que los establecimientos de apartamentos turísticos se constituyan en régimen de propiedad horizontal o figuras afines. En este sentido, se pretende compatibilizar lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, que exige una categoría mínima de tres llaves, con lo señalado en el artículo 44.3.b) de la misma, que permite la existencia de establecimientos que ocupen partes no independientes de edificios, por lo que en su practica totalidad están divididos horizontalmente de manera necesaria. Por ello, se puntualiza que los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo conjuntos podrán constituirse en este régimen, mientras que los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo edificios/complejos, al ocupar todo el inmueble o parte independiente del mismo, sólo podrán hacerlo cuando ostenten una categoría mínima de tres llaves.

Moreover, we proceed to the amendment of Decree 194/2010, of 20 April, establishments of tourist apartments, different figure of homes for tourism purposes. With this modification, in order to ensure regulatory consistency of enforcement through proper systematic interpretation of it, they are intended to clarify the circumstances in which it allows establishments apartments are constituted in horizontal property regime or related figures. In this sense, it aims to reconcile the provisions of Article 42.1 of Law 13/2011, of 23 December, which requires a minimum three key category, as indicated in Article 44.3.b) thereof, which allows the existence of non-independent establishments occupying parts of buildings, which almost entirely are divided horizontally. Therefore, it is pointed out that establishments of tourist apartments of the joint group may become this regime, while establishments of tourist apartments group buildings / complexes, occupying the whole building or separate part thereof, may only do so when bearing a minimum three key category.

Comment: The text talks about the classification of holiday accommodation – which homes that are subject to this legislation. It’s easy to get a handle on how your vacation home is classified. Just follow our guide “How to register your holiday home”.

Desuden er vi videre til ændring af dekret 194/2010, af 20. april, virksomheder af turist lejligheder, forskellige figur af boliger til turisme formål. Med denne ændring, med henblik på at sikre regulatorisk konsekvent håndhævelse gennem korrekt systematisk fortolkning af det, de er beregnet til at klarlægge, under hvilke omstændigheder det giver etablissementer lejligheder er konstitueret i vandret ejendom regime eller relaterede figurer. I den forstand har den til formål at forene bestemmelserne i artikel 42.1 i lov 13/2011 af 23. december, som kræver et minimum tre centrale kategori, som angivet i artikel 44.3.b), og som gør det muligt eksistensen af en ikke-uafhængige virksomheder besætter dele af bygninger, som næsten udelukkende er opdelt vandret. Derfor påpeges det, at virksomheder af turist lejligheder i den fælles koncern kan blive dette regime, mens virksomheder af turist lejligheder gruppe bygninger / komplekser, besætter hele bygningen eller separat del heraf, kan kun gøre det, når der bærer en minimum tre centrale kategori.

Kommentar: Teksten fortæller om klassificering af ferieboliger – altså hvilke boliger, der er underlagt nærværende lovgivning. Det er nemt at få styr på hvordan din feriebolig er klassificeret. Bare følg vores guide “Sådan registerer du din feriebolig”.

————————————————————————————————————————————

Igualmente, se permite que los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo de conjuntos puedan situarse sobre suelos calificados como de uso característico turístico y terciario, toda vez que sobre los mismos no está permitido el uso residencial.

Likewise, it allows establishments of tourist apartments group sets can be placed on qualified as tourism and tertiary characteristic use, soil whenever thereon is not permitted residential use.

Comment: Again the text tells of the classification of holiday homes. A distinction is made, for example, if the owner himself may / can use the property as he likes or the owner is unable to access the property privately – for example, if the house is managed by a rental company. It’s easy to get a handle on the different roles (owner, operator, etc.) and how your holiday is classified. Just follow our guide “How to register your holiday home”.

Ligeledes giver det virksomheder af turist lejligheder gruppe sæt kan placeres på kvalificeret som turisme og tertiære karakteristisk brug, jord, når herom ikke er tilladt privat brug.

Kommentar: Igen fortæller teksten om klassificering af ferieboliger. Der skelnes fx om ejeren selv må/kan benytte ferieboligen, eller om ejeren er afskåret fra at tilgå ferieboligen privat – eksempelvis ved at denne administreres af et udlejningsselskab. Det er nemt at få styr på de forskellige roller (ejer, operatør etc.) samt hvordan din feriebolig er klassificeret. Bare følg vores guide “Sådan registerer du din feriebolig”.

————————————————————————————————————————————

De igual forma, se precisa y se adecua a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, la definición de los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo de conjuntos, se flexibilizan distintos requisitos relativos a la acreditación de la unidad de explotación y a la exhibición de las placas identificativas y se incorpora la especialidad casas-cueva vinculada a la modalidad ciudad.

Similarly, it is accurate and conforms to the Law 13/2011, of 23 December, the definition of the establishments of tourist apartments, group of sets, different requirements for the accreditation of the operating unit and display plates identifying and incorporates specialty cave houses linked to modality city.

Comment: Basically all that means is that you should put a sign on the facade of your holiday home. You do not necessarily have to understand the intricate and legal language in the law. Just follow our above checklist and you easily go through the fulfillment of the demands.

Ligeledes er det korrekte og i overensstemmelse med loven 13/2011, af 23. december, at definitionen af de virksomheder i turist lejligheder, gruppe af sæt, forskellige krav til akkreditering af betjeningsenheden samt display af navneskilte og speciale hule huse knyttet til byen tilstand den er indarbejdet.

Kommentar: Basalt set betyder dette blot at du skal opsætte et skilt på facaden af din feriebolig. Du behøver ikke nødvendigvis forstå det kringlede og juridiske sprog i loven. Bare følg vores ovenstående tjekliste og kom nemt igennem opfyldelse af de mange forskellige krav.

————————————————————————————————————————————

Finalmente, se recogen los requisitos relativos a la clasificación cuyo cumplimiento puede ser objeto de exención para los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo conjuntos, lo que obedece a dos razones fundamentales.

Una de ellas es facilitar la explotación turística, y por ende el desarrollo de una actividad económica, por parte de aquellas personas que, disponiendo de tres o más unidades de alojamiento, no pueden acogerse a la figura de viviendas con fines turísticos y no cumplan con los requisitos de carácter estructural que exige la normativa sobre establecimientos de apartamentos turísticos, pudiendo acogerse a este tipo alojativo compensando mediante la oferta de determinados servicios complementarios o condiciones adicionales según lo contenido en el Anexo VI del Decreto 194/2010, de 20 de abril.

La segunda de las razones se centra en dar un trato similar a los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo conjunto respecto al de los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo edificios/complejos, para los que ya se preveía este régimen de exención. Asimismo se destaca que se ha graduado el régimen de exención en función del numero de unidades de alojamiento atendiendo a los elementos considerados característicos de las diferentes empresas explotadoras.

Finally, the requirements for classification whose performance may be exempted for establishments of tourist apartments group sets are collected, which is due to two main reasons.

One is to facilitate tourist exploitation, and therefore the development of an economic activity by those who, having three or more housing units, are not eligible to figure housing for tourism purposes and do not meet the structural requirements of regulations requiring establishments apartments, to be eligible for this type of establishments compensating by offering certain additional services or additional conditions as contained in Annex VI of Decree 194/2010, of 20 April.

The second reason focuses on giving a similar establishments of tourist apartments of the joint group regarding establishments group of tourist apartments buildings / complexes, treatment for those already this exemption scheme was expected. Also it highlights that the regime has graduated exemption depending on the number of housing units in response to the characteristic elements taken from different operators.

Comment: Again the text tells about clarification of Holliday homes. –  eg. Landlords that own three or more properties, personally or through corporate structures, each located within a radius of 1 km from the reception office in the same unit (i.e. building, urbanization, condominium) will be excluded from this new decree. They will be subject to the much harsher Decree 194/2010 (Apartamentos Turísticos) which basically equates these properties to a hotel. It’s easy to get a handle on how your vacation home is classified. Just follow our guide “How to register your holiday home”.

Endelig er kravene til klassificering, hvis ydeevne kan fritages for virksomheder af turist lejligheder, indsamlet af to hovedårsager.

Den ene er at lette turist udnyttelse, og dermed udviklingen af en økonomisk aktivitet af dem, der, med tre eller flere boliger, er ikke berettiget til at regne boliger med henblik på turisme, og ikke opfylder de strukturelle krav til bestemmelser, der kræver etablissementer lejligheder, at være berettiget til denne type virksomheder kompensere ved at tilbyde visse yderligere tjenester eller yderligere betingelser, som er indeholdt i bilag VI i dekret 194/2010, af 20. april.

Den anden grund fokuserer på at give et lignende virksomheder af turist lejligheder i den fælles koncern om virksomheder gruppe af turist lejligheder bygninger / komplekser, behandling for dem, der allerede denne undtagelse ordning var forventet. Også det fremhæver, at regimet er uddannet fritagelse afhængigt af antallet af boliger som reaktion på de karakteristiske elementer fra forskellige operatører.

Kommentar: Igen fortæller teksten om klassificering af ferieboliger. – f.eks. Udlejere, der ejer tre eller flere boliger, personligt eller gennem virksomhedsstrukturer, hver beliggende inden for en radius af 1 km fra modtagelse kontoret i samme enhed (dvs. bygning, urbanisering, ejerlejlighed) vil blive udelukket fra det nye dekret. De vil være omfattet af den meget hårdere dekret 194/2010 (Apartamentos Turísticos), som dybest set svarer til reglerne for et hotel. Det er nemt at få styr på, hvordan din ferie hjem er klassificeret. Blot følg blot vores vejledning “Sådan registrerer din feriebolig”.

————————————————————————————————————————————

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de febrero de 2016,

Therefore, the proposal of the Minister of Tourism and Sports, in accordance with Articles 21.3 and 27.9 of Law 6/2006, of October 24, the Government of Andalusia, according to the Council Advisory Andalusia and after deliberation by the Governing Council in its meeting on February 2, 2016,

Derfor forslaget fra minister for turisme og sport, i overensstemmelse med artikel 21.3 og 27.9 i lov 6/2006, den 24. oktober, regeringen i Andalusien, ifølge Rådet rådgivende Andalusien og efter drøftelse af Styrelsesrådet på sit møde den 2. februar 2016

————————————————————————————————————————————

DISPONGO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto la ordenación de las viviendas con fines turísticos como un servicio de alojamiento turístico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 28 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente norma:

a) Las viviendas que, por motivos vacacionales o turísticos, se cedan, sin contraprestación económica.

b) Las viviendas contratadas por tiempo superior a dos meses computados de forma continuada por una misma persona usuaria.

c) Las viviendas situadas en el medio rural, que, en caso de que se destinen a alojamiento turístico, se regularán por lo establecido en el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, y por el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.

d) Los conjuntos formados por tres o más viviendas de una misma persona titular o explotadora, que estén ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles contiguos o no, siéndoles de aplicación la normativa sobre los establecimientos de apartamentos turísticos, regulados en el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.

ORDER

CHAPTER I

General disposition

Article 1. Purpose and scope.

1. This Decree concerns the management of homes for tourism purposes as tourist accommodation services in accordance with the provisions of the 1st) paragraph of Article 28 of Law 13/2011, of December 23, Tourism Andalusia.

2. Excluded from the scope of this standard:

a) The houses for holiday or tourist reasons, are transferred, without payment.

b) The homes contracted by more than two months time counted continuously by the same individual user.

c) located in rural homes, which, if intended for tourist accommodation shall be governed by the provisions of Article 48 of Law 13/2011 of 23 December and Decree 20/2002 , of 29 January, Tourism in Rural and Active Tourism.

d) Landlords that own three or more properties, personally or through corporate structures, each located within a radius of 1 km from the reception office in the same unit (i.e. building, urbanization, condominium) will be excluded from this new decree. They will be subject to the much harsher Decree 194/2010 (Apartamentos Turísticos) which basically equates these properties to a hotel.

INDHOLD

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1. Formål og anvendelsesområde.

1. Denne bekendtgørelse vedrører forvaltningen af boliger til turisme formål som turist indkvartering i overensstemmelse med bestemmelserne i 1.) stykke i artikel 28 i lov 13/2011 af 23. december, Turisme Andalusien.

2. Undtaget fra anvendelsesområdet for denne standard:

a) huse til ferie eller turist årsager, uden betaling.

b) Boligerne indgået med mere end to måneder tid kontinuerligt af samme enkelte bruger.

c) ligger i landlige hjem, som, hvis de er bestemt til etablissementet, fastlægges i henhold til bestemmelserne i artikel 48 i lov 13/2011 af 23. december og dekret 20/2002 , den 29. januar, turisme i landdistrikter og aktiv turisme.

d) Udlejere, der ejer tre eller flere boliger, personligt eller gennem virksomhedsstrukturer, hver beliggende inden for en radius af 1 km fra modtagelse kontoret i samme enhed (dvs. bygning, urbanisering, ejerlejlighed) vil blive udelukket fra det nye dekret. De vil istedet være omfattet af dekret 194/2010 (Apartamentos Turísticos),

————————————————————————————————————————————

Artículo 2. Régimen Jurídico.

1. El alojamiento en viviendas con fines turísticos será considerado como un servicio turístico y deberá cumplir con las prescripciones de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, y con lo establecido en el presente Decreto.

2. La viviendas con fines turísticos, se someterán igualmente a la normativa sectorial que, en su caso le sea de aplicación.

3. El acceso a las viviendas con fines turísticos no podrá restringirse por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social.

4. Los derechos y obligaciones de las personas usuarias y explotadoras serán los contemplados en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre.

5. Cuando las personas usuarias incumplan alguna de las obligaciones que establece la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, especialmente las relativas a las reglas de convivencia, las personas o entidades explotadoras podrán denegar la permanencia de las personas usuarias y requerir el abandono de la vivienda, en el plazo de veinticuatro horas.

6. La persona o entidad explotadora de la vivienda con fines turísticos no podrá contratar plazas que no pueda atender en las condiciones pactadas.

Article 2. Legal System.

1. The housing accommodation for tourism purposes will be considered as a tourist service and must comply with the requirements of Law 13/2011, of 23 December, and with the provisions of this Decree.

2. The housing for tourism, are also subject to sectoral regulations, if any will be applicable.

3. Access to housing for tourism purposes can not be restricted for reasons of birth, race, sex, religion, opinion or other personal or social circumstance.

4. The rights and obligations of users and exploiters be those specified in the Law 13/2011 of 23 December.

5. When the users fail to comply with any of the obligations established by Law 13/2011, of 23 December, especially those concerning the rules of coexistence, persons or entities may refuse exploitative permanence of users and require the abandonment housing, within twenty-four hours.

6. The person or operator of housing for tourism can not hire places that can not be met under the agreed conditions.

Artikel 2. retssystemet.

1. Indkvarteringen henblik på turisme boliger vil blive betragtet som en turist service og skal opfylde kravene i lov 13/2011 af 23. december, og med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

2. Huset for turisme, er også omfattet af sektorspecifikke forordninger, hvis nogen vil være gældende.

kan ikke begrænses 3. Adgang til boliger med henblik på turisme på grund af fødsel, race, køn, religion, anskuelse eller andre personlige eller sociale omstændigheder.

4. De rettigheder og forpligtelser for brugere og udbyttere er de i loven 13/2011 af 23. december.

5. Når brugerne ikke overholder nogen af de forpligtelser, der ved lov 13/2011 af 23. december, især dem, der vedrører reglerne for sameksistens, personer eller enheder kan afvise udnyttende permanens brugere og kræver opgivelse af boliger, inden fireogtyve timer.

6. Den person eller operatør af boliger til turisme kan ikke ansætte steder (virksomheder, personer), der ikke kan opfyldes under de aftalte betingelser.

————————————————————————————————————————————

Artículo 3. Definición.

1. Se entiende por viviendas con fines turísticos aquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual y con fines turísticos.

2. Se presumirá que existe habitualidad y finalidad turística cuando la vivienda sea comercializada o promocionada en canales de oferta turística.

3. Se considerarán canales de oferta turística, las agencias de viaje, las empresas que medien u organicen servicios turísticos y los canales en los que se incluya la posibilidad de reserva del alojamiento.

Article 3. Definition.

1. ‘homes for tourism purposes those located in buildings located in residential land, which is to be offered by the hosting service price in the area of Andalusia, habitually and tourism purposes.

2. presumed habitualidad (place of residence) and tourist value (your registrations number) when the home is sold or promoted in tourism channels.

3. deemed channels tourism, travel agencies, companies mediate or organize tourist services and channels in which the possibility of booking accommodation is included.

Artikel 3. Definition.

1. hjem til turisme formål disse placeret i bygninger beliggende i boligområder, som skal tilbydes af hosting service pris i området i Andalusien, sædvanligvis og turisme formål.

2. formodede habitualidad (adresse på ferieboligen) og turist værdi (dit registerings nr.), når hjemmet sælges eller fremmes i turisme-kanaler.

3. skønnes kanaler turisme, rejsebureauer, virksomheder mægle eller organisere turistservice og kanaler, hvor muligheden for booking indkvartering inkluderet.

————————————————————————————————————————————

Artículo 4. Responsabilidad ante la Administración turística y las personas usuarias.

Se presumirá que la persona propietaria de la vivienda con fines turísticos es la explotadora de la misma y será la responsable ante la Administración y las personas usuarias de la correcta prestación del servicio, salvo que en la declaración responsable, a la que se refiere el artículo 9.1, conste otra persona o entidad como explotadora de la misma, debiendo disponer en tal caso de título jurídico habilitante.

Article 4. Responsibility to the tourism administration and the users.

It shall be presumed that the person owning the property for tourism purposes is the operator of it and responsible to the administration and the users of the proper provision of service, unless the responsible statement, to which the article refers 9.1, stating another person or entity as exploiter of it, should require in this case enabling legal title.

Artikel 4. Ansvar for turisme administration og brugerne.

Det formodes, at den person, der ejer ejendommen med henblik på turisme er operatør af det og ansvarlig for administrationen og brugerne af den korrekte levering af tjenesteydelser, medmindre den ansvarlige erklæring, som artiklen henviser 9.1, med angivelse anden person eller enhed som udbytter af det, bør kræve i dette tilfælde muliggør juridisk titel.

————————————————————————————————————————————

Artículo 5. Tipos.

1. Las viviendas con fines turísticos podrán ser:

a) Completas, cuando la vivienda se cede en su totalidad.

b) Por habitaciones, debiendo la persona propietaria residir en ella. En estos casos, podrán utilizar las denominaciones internacionalmente reconocidas para este tipo de alojamiento.

2. La capacidad máxima de éstas, vendrá limitada a lo dispuesto en la licencia de ocupación. En todo caso, cuando el uso de la vivienda sea completo no podrá ser superior a quince plazas y cuando el uso sea por habitaciones, no podrá superar las seis plazas, no pudiendo exceder en ambos tipos de cuatro plazas por habitación.

Article 5. Types.

1. homes for tourism purposes may be:

a) Complete, when the housing is transferred in its entirety.

b) rooms, the owner must reside in her person. In these cases, they may use internationally recognized names for this type of accommodation.

Comment: This means that if you rent out only rooms you must yourselv live in the house.

2. The maximum capacity of these, will be limited to the provisions of the license of occupation. In any case, when the use of the house is full you can not exceed fifteen seats and the use is for rooms, it may not exceed six seats, may not exceed in both types of four seats per room.

Comment: A maximum of 15 guests if the rental is the entire home. At maximum of 6 guests for room rental. For both types a maximum of 4 (beds) places per room.

Artikel 5. Typer.

1. boliger til turisme formål kan være:

a) Hele boligen, når huset overføres i sin helhed.

b) værelser, skal ejeren bor i hendes person. I disse tilfælde kan de anvende internationalt anerkendte navne for denne type bolig.

Kommentar: Dette betyder at udlejer du værelser skal du selv bo i ferieboligen.

2. Den maksimale kapacitet af disse, vil være begrænset til bestemmelserne i licens besættelsen. Under alle omstændigheder, når brugen af huset er fuld du ikke kan overstige femten pladser og anvendelse er til værelser, det må ikke overstige seks pladser, må ikke overstige i begge typer fire pladser per værelse.

Kommentar: Maksimalt 15 gæster ved udlejning af hele boligen. Ved værelsesudlejning maksimalt 6 gæster. For begge typer må der maksimalt være 4 (senge) pladser pr værelse.

————————————————————————————————————————————

Artículo 6. Requisitos y servicios comunes.

Las viviendas con fines turísticos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Disponer de licencia de ocupación, y cumplir en todo momento con las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas.

b) Las habitaciones tendrán ventilación directa al exterior o a patios y algún sistema de oscurecimiento de las ventanas. Este requisito no será exigible cuando la vivienda o el edificio en el que se integra esté catalogado como Bien de Interés Cultural y el nivel de protección impida realizar algún tipo de obra, modificación o intervención que sea necesaria para cumplir con el requisito.

c) Estar suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos y enseres necesarios para su uso inmediato y acorde al número de plazas de que dispongan.

d) Refrigeración por elementos fijos en las habitaciones y salones, cuando el período de funcionamiento comprenda los meses de mayo a septiembre, ambos inclusive. Si el periodo de funcionamiento comprende los meses de octubre a abril, ambos inclusive, deberán contar con calefacción. Este requisito no será exigible cuando la vivienda o el edificio en el que se integra esté catalogado como Bien de Interés Cultural y el nivel de protección impida realizar algún tipo de obra, modificación o intervención que sea necesaria para cumplir con el requisito.

e) Botiquín de primeros auxilios.

f) Disponer de información turística, en soporte físico o electrónico, de la zona, zonas de ocio, restaurantes y cafeterías, comercios y tiendas de alimentos, los aparcamientos más próximos a la vivienda, servicios médicos existentes en la zona, medios de transporte urbano, plano de la localidad y guía de espectáculos.

g) Todas las viviendas dispondrán de Hojas de Quejas y Reclamaciones a disposición de las personas usuarias, y de cartel anunciador de las mismas en un lugar visible dentro de la vivienda.

h) Limpieza de la vivienda a la entrada y salida de nuevos clientes.

i) Ropa de cama, lencería, menaje de casa en general, en función a la ocupación de la vivienda y un juego de reposición.

j) Facilitar a las personas usuarias un número de teléfono para atender y resolver de forma inmediata, cualquier consulta o incidencia relativa a la vivienda.

k) Tener a disposición de las personas usuarias información e instrucciones de funcionamiento de electrodomésticos u otros dispositivos que lo requieran para su correcto uso.

l) Informar a las personas usuarias de las normas internas relativas al uso de las instalaciones, dependencias y equipos de la vivienda, así como la admisión y existencia de mascotas en la vivienda, restricciones para personas fumadoras así como las zonas de uso restringidos.

Article 6. Requirements and common services.

Homes for tourism purposes must meet the following requirements:

a) Provide occupational license and comply at all times with the technical conditions and due to housing quality.

b) The rooms have direct outside patios or ventilation system and a darkening of the windows. This requirement shall not apply when the house or building in which it is integrated is listed as a Cultural level of protection and prevent any type of work performed, modification or intervention necessary to meet the requirement.

c) Be sufficiently furnished and equipped with appliances and utensils needed for immediate and according to the number of places at their disposal use.

d) cooling fixed elements in the rooms and lounges, when the operating period comprising the months of May to September inclusive. If the operating period covers the months from October to April inclusive, they must have heating. This requirement shall not apply when the house or building in which it is integrated is listed as a Cultural level of protection and prevent any type of work performed, modification or intervention necessary to meet the requirement.

e) First aid kit.

f) Provide tourist information in physical or electronic form, in the area, entertainment, restaurants and cafes, shops and food stores, the nearest to the house parking, existing medical facilities in the area, urban transport , plane and guide the town shows.

g) All homes will have leaves Complaints and Claims available to the users, and the same poster in a visible place inside the house.

h) Cleaning house to the entrance and exit of new customers.

i) Bedding, linens, household goods generally, according to the occupancy of the apartment and a set of replacement.

j) To provide the users a phone number to address and resolve immediately, any consultation or incidence relative to housing.

k) Make available to the users information and operating instructions of appliances or other devices that require it for proper use.

l) To inform users of internal rules regarding the use of facilities, offices and housing equipment, as well as admission and presence of pets in the home, restrictions for smokers as well as areas of restricted use.

Comment: As a homeowner, you can easily be led to believe that the requirements of Article 6 – because they are very specific and most often mentioned in connection with the new rules – are essentials. But the bill contains far greater implications than the requirements in Article 6. For example,  rental price must include all costs and not, include something about electricity after consumption – this surely will give many homeowners major challenges. Also you should be very aware of the demands that will be made in ANNEX V to this bill. These are yet to be defined, but it seems that thy for example. will contain demand to the minimum width of corridors and stairs – which at a stroke may make it impossible to legally hire for many homeowners. We will update with new information in our newsletter, as soon as available.

Artikel 6. Krav og fælles tjenester.

Boliger til turisme formål skal opfylde følgende krav:

a) Giv erhvervsmæssig licens og overholder til enhver tid med de tekniske betingelser og på grund af boliger kvalitet.

b) Værelserne har direkte udenfor terrasser eller ventilationssystem og en mørkfarvning af vinduerne. Dette krav gælder ikke, når huset eller bygning, hvor det er integreret er opført som en kulturel beskyttelse og forhindre enhver form for arbejde, der udføres, ændring eller indgreb er nødvendigt for at opfylde kravet.

c) være tilstrækkeligt møbleret og udstyret med apparater og redskaber er nødvendige for øjeblikkelig og i forhold til antallet af pladser på deres brug bortskaffelse.

d) køling faste elementer i værelser og saloner, når operativsystemet periode, der omfatter månederne maj til september inklusive. Hvis driftsperioden dækker månederne fra oktober til april inklusive, skal de have varme. Dette krav gælder ikke, når huset eller bygning, hvor det er integreret er opført som en kulturel beskyttelse og forhindre enhver form for arbejde, der udføres, ændring eller indgreb er nødvendigt for at opfylde kravet.

e) Førstehjælp kit.

f) give turistinformation i fysisk eller elektronisk form i området, underholdning, restauranter og cafeer, butikker og fødevarer butikker, den nærmeste til huset parkering, eksisterende medicinske faciliteter i området, bytransport , fly og vejlede byens shows.

g) Alle boliger vil have blade Klager og krav til rådighed for brugerne, og det samme plakat på et synligt sted inde i huset.

h) Rengøring hus til indgangen og udgangen af nye kunder.

i) Sengetøj, sengetøj, husholdningsartikler generelt ifølge belægningsprocent af lejligheden og et sæt af udskiftning.

j) For at give brugerne et telefonnummer at behandle og løse det samme, høring eller incidens i forhold til boliger.

k) Sørg tilgængelige for brugerne information og betjeningsvejledningen apparater og andre enheder, der kræver det for korrekt anvendelse af.

l) At informere brugere af interne regler vedrørende brugen af faciliteter, kontorer og boliger udstyr samt optagelse og tilstedeværelsen af kæledyr i hjemmet, restriktioner for rygere samt områder med begrænset brug.

Kommentar: Som boligejer kan du nemt foranlediges til at tro at kravene i artikel 6 – fordi de er meget konkrete og oftest bliver nævnt ifm. de nye regler – er hovedessensen. Men lovforslaget rummer langt større implikationer end kravene i artikel 6.  Eksempelvis krav om at alle lejeprisen skal omfatte alle udgifter og ikke fx. må indeholde noget omkring elektricitet efter forbrug vil give mange husejere store udfordringer. Ligeledes bør du være meget opmærksom på de krav der vil blive stillet i ANNEX V til nærværende lovforslag. Disse er endnu ikke fastlagte, men det tyder på at de fx. vil indeholde minimumskrav til bredde på korridorer og trapper – hvilket med et slag kan umuliggøre lovlig udlejning for mange boligejere.  Vi opdatere med nye oplysninger, i vores nyhedsbrev, så snart de foreligger.

————————————————————————————————————————————

CAPÍTULO II

Régimen del contrato

Artículo 7. Formalización del contrato y acceso a la vivienda.

1. A toda persona usuaria, en el momento de su recepción, le será entregado un documento, a modo de contrato, en el que conste, al menos, el nombre de la persona o entidad explotadora de la vivienda, el código alfanumérico de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, el número de personas que la van a ocupar, las fechas de entrada y salida, el precio total de la estancia y número de teléfono previsto en el artículo 6.j).

2. Las personas usuarias, para hacer uso de la vivienda, deberán presentar su documento de identificación a los efectos de cumplimentar el correspondiente parte de entrada conforme a la normativa vigente sobre libros-registro y partes de entrada de personas viajeras en establecimientos de hostelería y otros análogos.

3. La copia del documento previsto en el apartado 1, una vez cumplimentado y firmado por la persona usuaria, deberá conservarse por la persona o entidad explotadora estando a disposición de los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía durante un año, teniendo valor de prueba a efectos administrativos y la consideración de contrato.

4. La persona o entidad explotadora entregará a la usuaria la vivienda a la hora que ambas libremente hayan pactado. Si no se hubiera convenido nada con respecto al momento de la entrega y terminación del periodo, se presumirá que el derecho de ocupación de la vivienda comienza a las 16 horas del primer día del periodo contratado y finaliza a las 12,00 horas del día en que finaliza dicho periodo. En caso de que la persona propietaria o explotadora no se encontrase en la vivienda a la hora de llegada o salida de los clientes, éstos deberán concertar previamente la entrega de llaves.

5. En el momento de entrega de la vivienda con fines turísticos a la persona usuaria se le informará sobre el funcionamiento de los aparatos electrodomésticos y otros instrumentos que lo requieran. Del mismo modo se informará al usuario sobre las normas de uso de los elementos e instalaciones comunes del bloque o urbanización y se le darán las llaves, tarjetas y pases que permitan el acceso y disfrute de dichas dependencias.

CHAPTER II

Regime of contract

Article 7. Conclusion of contract and access to housing.

1. Any individual user at the time of receipt, you will be given a document, like a contract, stating at least the name of the person or operator of the home, the alphanumeric registration code in the Registry of Tourism of Andalusia, the number of people who will occupy, dates of entry and exit, the total price of the room and phone number provided for in Article 6.j).

2. the users to make use of the dwelling must present their identification for the purpose of completing the share of entry under the current regulations on registration and book-entry parts of traveling people in catering establishments and other analogs.

3. The copy of the document referred to in paragraph 1, once completed and signed by the wearer, shall be kept by the person or operator shall remain available to the competent bodies of the Administration of the Junta de Andalucía for a year, taking test value for administrative purposes and consideration of contract.

4. The person or operator shall deliver to the user when the housing freely both have agreed. If he had not agreed anything about the time of delivery and completion of the period, it shall be presumed that the right of occupancy of the apartment starts at 16 am on the first day of the contracted period and ends at 12.00 hours of the day It is ending the period. If the owner or operator person would find not in the house at the time of arrival or departure of customers, they must first arrange delivery of keys.

5. At the time of delivery of housing for tourism purposes to the individual user will be informed about the operation of appliances and other instruments that require it. Similarly the user will be informed about the rules of use of the common elements and facilities or residential block and will be given the keys, cards and passes that allow access and enjoy these dependencies.

KAPITEL II

Regime af kontrakt

Artikel 7. Indgåelse af kontrakt og adgang til bolig.

1. Enhver enkelte bruger på tidspunktet for modtagelsen, vil du få et dokument, som en kontrakt, som mindst skal navnet på den person eller erhvervsdrivende i hjemmet, det alfanumeriske registreringskode i registreringsdatabasen for turisme i Andalusien, at antallet af mennesker, der vil besætte, dato for indrejse og udrejse, den samlede pris for værelset og telefonnummer i henhold til artikel 6.j).

2. brugerne til at gøre brug af boligen skal præsentere deres identifikation med henblik på at færdiggøre den del af teksten under de nuværende regler for registrering og dematerialiserede dele af rejser folk i cateringvirksomheder og andre analoger.

3. kopi af den i stk 1 dokument, når udfyldt og underskrevet af bæreren, opbevares af den person eller operatør skal være tilgængelige for de kompetente organer i administration Junta de Andalucía i et år, idet test værdi til administrative formål og overvejelse af kontrakt.

4. person eller erhvervsdrivende levere til brugeren, når huset frit begge har aftalt. Hvis han ikke havde aftalt noget om tidspunktet for levering og færdiggørelse af den periode, skal det formodes, at retten til belægning af lejligheden starter ved 16 am på den første dag i den aftalte periode og slutter ved 12.00 timer om dagen det slutter perioden. Hvis ejeren eller operatøren personen ikke ville finde i huset på tidspunktet for ankomst eller afgang af kunder, skal de først arrangere levering af nøgler.

5. På tidspunktet for levering af boliger med henblik på turisme til den enkelte bruger vil blive informeret om driften af apparater og andre instrumenter, der kræver det. Ligeledes vil brugeren blive informeret om reglerne for brug af de fælles elementer og faciliteter eller boligblok, og vil blive givet de nøgler, kort og afleveringer, der giver adgang til og nyde disse afhængigheder.

————————————————————————————————————————————

Artículo 8. Precio y reserva

1. El precio ofertado será por noche de estancia y conforme al artículo 32 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre. En todo caso estará incluido el suministro de agua, energía eléctrica, calefacción, refrigeración, limpieza a la entrada de nuevas personas usuarias y el uso de ropa de cama y baño y de menaje.

La persona o entidad explotadora de la vivienda estará obligada a entregar justificante del pago de los servicios y de los anticipos, en su caso, efectuados.

2. Las condiciones de precio, reserva, anticipos y, en su caso, cancelación se regirán según lo expresamente pactado entre ambas partes, que en todo caso, deberán ser detalladas y publicitadas con carácter previo a la contratación. En el momento de efectuar la reserva se facilitará a las personas usuarias un justificante de haber realizado la misma, en el cual, se informará del precio total de la reserva, de los anticipos efectuados y penalizaciones aplicables en su caso.

3. Cuando no se haya pactado expresamente entre las partes los términos previstos en el apartado anterior, las personas o entidades explotadoras de las viviendas podrán exigir a las personas usuarias que efectúen una reserva, un anticipo del precio en concepto de señal, que se entiende a cuenta del importe resultante de los servicios reservados hasta un máximo del 30% del total de la estancia.

Igualmente, en caso de producirse cancelación de la reserva por la persona usuaria, la persona o entidad explotadora de la vivienda podrá retenerle hasta el 50% del anticipo efectuado si la cancelación se efectúa antes de diez días de la fecha prevista para la ocupación. Si se cancela la reserva con menos de diez días de la fecha prevista para la ocupación, se podrá retener el importe total del anticipo.

Cuando la cancelación se efectúe por parte de la persona o entidad explotadora, deberá devolver el anticipo efectuado por la persona usuaria y si la reserva se cancela con menos de 10 días de antelación además deberá indemnizarle con el 30% del precio de la estancia contratada.

4. De producirse una cancelación de la reserva, tanto por parte de persona usuaria como por parte de la persona o entidad explotadora, por motivos de fuerza mayor, debidamente justificada, no se podrá aplicar penalización alguna. Se entenderán motivos de fuerza mayor las circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

Article 8. Price and reserve

1. The price offered will be a night to stay and in accordance with Article 32 of Law 13/2011 of 23 December. In any case it will be included water supply, electricity, heating, cooling, cleaning the entrance of new users and people using bedding and bath and kitchen ware.

The person or operator of the home will be required to provide proof of payment of services and advances, if any, incurred.

2. The price conditions, reservation, advance payments and, if applicable, cancellation shall be governed as expressly agreed between the parties, which in any case should be detailed and publicized prior to contracting. At the time of booking will be provided to the users proof of having done the same, which shall be informed of the total price of the reservation, the advances made and penalties applicable in your case.

3. When not expressly agreed between the parties provided the terms of the preceding paragraph, persons or households operators of users may require any person making a reservation, an advance price as a deposit, which is understood on account of the amount resulting from the reserved services up to a maximum of 30% of total stay.

Similarly, in case of cancellation of the reservation produced by the wearer, the person or operator of the home may withhold up to 50% of the advance if the cancellation is made within ten days of the date scheduled for the occupation. If booking less than ten days from the date scheduled for the occupation is canceled, you can retain the full amount of the advance.

When the cancellation is made by the person or operator, you must return the payment made by the wearer and if the reservation is canceled less than 10 days notice also must pay compensation to 30% of the contracted stay.

4. cancellation of the reservation occurs, both by individual user as by the person or operator, for reasons of force majeure duly justified, can not be applied any penalty. force majeure circumstances beyond who invokes abnormal and unpredictable consequences of which could not have been avoided, despite having acted with due diligence be understood.

Artikel 8. Pris og reserveing

1. Den tilbudte pris vil være en nat at bo og i overensstemmelse med artikel 32 i lov 13/2011 af 23. december. Under alle omstændigheder vil det være inkluderet vandforsyning, elektricitet, opvarmning, køling, rengøring indgangen af nye brugere og mennesker, der bruger sengetøj og bad og køkken ware.

Den person eller operatør af hjemmet vil være forpligtet til at give bevis for betaling af tjenester og fremskridt, hvis nogen, er afholdt.

2. prisbetingelser, reservation, forskud og eventuelt annullering er underlagt som udtrykkeligt aftalt mellem parterne, som under alle omstændigheder skal være detaljeret og publiceret før ordregivende. På tidspunktet for reservation vil blive leveret til brugere bevis for at have gjort det samme, der skal underrettes om den samlede pris for reservationen, fremskridtene og sanktioner finder anvendelse i dit tilfælde.

3. Når der ikke udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, forudsat at betingelserne i det foregående afsnit, kan personer eller husholdninger operatører af brugere afkræve enhver person foretager en reservation, et forskud pris som et depositum, som forstås på grund af det beløb, der følger af de reserverede tjenester op til et maksimum på 30% af det samlede ophold.

Tilsvarende i tilfælde af annullering af reservationen produceret af bæreren, kan den person eller operatør af hjemmet tilbageholde op til 50% af forskuddet, hvis afbestillingen sker inden for ti dage efter planlagt til besættelsen. Hvis booking mindre end ti dage fra datoen planlagt til besættelsen er annulleret, kan du beholde det fulde beløb af forskuddet.

Når annulleringen er foretaget af den person eller operatør, skal du returnere betaling fra bæreren og hvis reservationen afbestilles mindre end 10 dages varsel skal også betale erstatning til 30% af den aftalte ophold.

4. annullering af reservationen sker, både ved individuelle bruger som af den person eller operatør, på grund af force majeure behørigt begrundede, kan ikke anvendes nogen straf. force majeure omstændigheder uden som påberåber unormale og uforudsigelige konsekvenser, som ikke kunne have været undgået, selv om de har handlet med rettidig omhu forstås.

————————————————————————————————————————————

CAPÍTULO III
Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía

Artículo 9. Inscripción

1. Para el inicio de la prestación del servicio de alojamiento en la vivienda con fines turísticos, la persona o entidad que explota este servicio, tendrá que formalizar la correspondiente declaración responsable ante la Consejería competente en materia de turismo, en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, pudiendo publicitarse a partir de este momento como vivienda con fines turísticos. El contenido mínimo será el siguiente:

a) Los datos correspondientes a la identificación de la vivienda, incluida su referencia catastral, y su capacidad en función de la licencia de ocupación o documento equivalente.

b) Los datos de la persona propietaria y domicilio a efectos de notificaciones.

c) Identificación de la persona o entidad explotadora y título que la habilite, en el caso de que no fuera la persona propietaria de la vivienda.

2. Cualquier alteración o modificación de los datos referidos en el apartado anterior tendrán que ser comunicados a la Consejería competente en materia de turismo.

3. Las viviendas con fines turísticos se inscribirán de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía, comunicándose las altas y bajas a las diferentes corporaciones municipales donde éstas se ubiquen y a la Consejería competente en materia de vivienda.

4. Una vez inscrita la vivienda con fines turísticos, el código de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía habrá de indicarse en toda publicidad o promoción realizada por cualquier medio.

CHAPTER III
Registration in the Register of Tourism of Andalusia

Article 9. Registration.

1. For the beginning of the provision of housing accommodations for tourist purposes, the person or entity that operates the service, will have to formalize the relevant responsible statement to the Ministry responsible for tourism, which manifest compliance of the requirements of this Decree may advertise from now as housing for tourism. The minimum content is as follows:

a) Data for identification of housing, including its cadastral reference data, and capacity depending on occupancy license or equivalent document.

b) The data of the owner and address for notifications person.

c) Identification of the person or entity title exploitative and enable it, if it was not the person who owns the house.

2. Any alteration or modification of the data referred to in the preceding paragraph must be communicated to the Ministry responsible for tourism.

3. homes for tourism purposes shall be entered ex officio in the Register of Tourism of Andalusia, communicating the high and low to the different municipal corporations where they are located, and to the Ministry responsible for housing.

4. Once registered housing for tourism purposes, the code entered in the Register of Tourism of Andalusia be indicated in any advertising or promotion by any means.

KAPITEL III
Registrering i registret over turisme i Andalusien

Artikel 9. Registrering.

1. Ved begyndelsen af leveringen af boliger indkvartering til turistformål, den person eller enhed, der driver tjenesten, bliver nødt til at formalisere den relevante ansvarlige redegørelse til ministeriet med ansvar for turisme, som åbenbart opfyldt af kravene i denne bekendtgørelse kan annoncere fra nu som bolig for turisme. Den mindste indhold er som følger:

a) Data til identifikation af boliger, herunder dens matrikelnumre, og kapacitet afhængig af belægning licens eller tilsvarende dokument.

b) Dataene for ejeren og adresse for underretninger person.

c) Identifikation af den person eller enhed titel udnyttende og aktivere det, hvis det ikke var den person, der ejer huset.

2. Enhver ændring eller modifikation af de i den foregående præmis data skal meddeles ministeriet med ansvar for turisme.

3. boliger til turisme formål opføres embeds i registret over turisme i Andalusien, kommunikere den høje og lave til de forskellige kommunale selskaber, hvor de er placeret, og til ministeriet med ansvar for boliger.

4. Når du er registreret boliger med henblik på turisme, koden indført i registret for turisme i Andalusien blive nævnt i reklamer eller salgsfremstød på nogen måde.

————————————————————————————————————————————

CAPÍTULO IV

Inspección y régimen sancionador

Artículo 10. Inspección y régimen sancionador.

1. Los servicios de inspección de la Consejería competente en materia de turismo, ejercerán las funciones de comprobación y control del cumplimiento de lo establecido en la presente norma, de acuerdo con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre y con el Decreto 144/2003, de 3 de junio, de la Inspección de Turismo, sin perjuicio de las competencias de inspección y control que tengan atribuidas otras Consejerías o Administraciones Públicas.

2. Quienes cometan infracciones por incumplimiento de lo señalado en el presente Decreto, incurrirán en responsabilidad administrativa. Su régimen sancionador será el previsto en el Título VIII de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre.

3. La persona explotadora del servicio deberá facilitar a los servicios de inspección turística el ejercicio de sus funciones.

CHAPTER IV

Inspection and penalty system

Article 10. Inspection and penalty system.

1. The inspection services of the Ministry responsible for tourism, exercise the functions of checking and monitoring compliance with the provisions of this standard, according to the Law 13/2011, of 23 December and Decree 144 / 2003, dated June 3, inspection of Tourism, without prejudice to the powers of inspection and control have attributed other Ministries or government.

2. Those who commit offenses for breach of what is stated in this Decree shall incur administrative liability. Penalty system will be provided in Title VIII of Law 13/2011 of 23 December.

3. The operator service person must provide inspection services tourism exercise of their functions.

KAPITEL IV
Inspektion og sanktionssystem

Artikel 10. Inspektion og sanktionssystem.

1. inspektion af ministeriet med ansvar for turisme, optræder som kontrol og tilsyn med opfyldelsen af bestemmelserne i denne standard, i henhold til lov 13/2011 af 23. december og dekret 144 / 2003, af 3. juni, inspektion af turisme, uden at det berører de beføjelser, inspektion og kontrol har tillagt andre ministerier eller regeringen.

2. De, der begår lovovertrædelser for overtrædelse af hvad der er anført i denne bekendtgørelse skal pådrage administrative ansvar. Penalty-system vil blive givet i afsnit VIII i lov 13/2011 af 23. december.

3. Den servicetekniker operatør skal give inspektion turisme udøvelsen af deres hverv.

————————————————————————————————————————————

Artículo 11. Actividad clandestinas.

Se considerará actividad clandestina la prestación del servicio de alojamiento, definido en el artículo 3 de este Decreto, cuando el titular haya iniciado la actividad turística sin presentar declaración responsable en los términos del artículo 9, estando tipificada dicha prestación como infracción grave por el artículo 71.1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre.

Article 11. clandestine activity.

clandestine activity shall be deemed the provision of accommodation, as defined in Article 3 of this Decree, when the holder has started the tourist activity without presenting responsible declaration under Article 9, this provision being classified as a serious violation under Article 71.1 of Law 13/2011 of 23 December.

Artikel 11. lyssky aktiviteter.

hemmelig aktivitet anses levering af indkvartering, som defineret i artikel 3 i denne bekendtgørelse, når indehaveren har startet turist aktivitet uden at fremlægge ansvarlig erklæring i henhold til artikel 9, idet denne bestemmelse er klassificeret som en alvorlig overtrædelse i henhold til artikel 71.1 i lov 13/2011 af 23. december.

————————————————————————————————————————————

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

1. Los artículos 7 y 8 no serán de aplicación a las viviendas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, contratadas o reservadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en las que se ofrezca mediante precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual y con fines turísticos.

2. Se establece un plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto, para que las viviendas se adapten a la previsión contenida en el apartado d del artículo 6.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.

El Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«3. No tendrán la consideración de empresas explotadoras los titulares de uno o dos apartamentos ubicados en un mismo inmueble o grupo de inmuebles que ofrezcan mediante precio el servicio de alojamiento de forma habitual y con fines turísticos, entendiéndose, en este caso, que se destinan a viviendas con fines turísticos.»

Dos. Se suprime el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 5, quedando redactado dicho apartado de la siguiente forma:

«2. En los supuestos de separación entre propiedad y explotación y cuando la propiedad del inmueble se encuentre en régimen de copropiedad, comunidad o similar, la empresa explotadora deberá obtener de todas las personas propietarias un título jurídico que la habilite para la explotación de las unidades de alojamiento que componen el establecimiento.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda redactado de la siguiente manera:

«3. Pertenecen al grupo conjuntos aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles, contiguos o no, ocupando sólo una parte de los mismos, en los que se presta el servicio de alojamiento turístico bajo unidad de explotación.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende como grupo de inmuebles no contiguos aquel constituido por dos o más inmuebles situados cada uno de ellos a una distancia máxima de mil metros de la conserjería u oficina de la entidad explotadora.»

Cuatro. Se suprime el apartado 4 del artículo 9.

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 12, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4. En suelos clasificados por el planeamiento urbanístico como suelo urbano o suelo urbanizable en los que se permita la implantación de establecimientos de apartamentos turísticos, se permitirá la división horizontal de aquellos que estén clasificados en el grupo conjuntos, así como de los clasificados en el grupo edificios/complejos con categoría mínima de tres llaves, sin que en modo alguno, en este último caso, las nuevas fincas regístrales que resulten puedan ser coincidentes con una unidad de alojamiento.»

Seis. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 22, con la siguiente redacción:

«En los casos en los que la placa no pueda colocarse en la parte exterior del edificio por existir impedimento por parte de la comunidad de propietarios o por resultar contrario a la normativa urbanística, paisajística o similar, la placa se exhibirá en el exterior de la puerta de acceso de cada unidad de alojamiento.»

Siete. Se modifica el punto 3 del Anexo IV, quedando redactado como sigue:

«3. Atendiendo a la modalidad en la que está clasificado.

3.1. Rural. Especialidades relacionadas en el Anexo I del Decreto 20/2002, de 29 de enero.

3.2. Ciudad. Casas-cueva: Modelo de vivienda troglodita excavada en materiales blandos e impermeables de zonas rocosas. Se admite hasta un 50% de la superficie útil en construcción tradicional, debiendo asegurar una adecuada ventilación directa de las estancias sin ventana exterior.»

Single transitional provision. Transitional arrangements.

1. Articles 7 and 8 shall not apply to dwellings located in buildings located in residential land, contracted or reserved prior to the entry into force of this Decree, in which the price offered by hosting service the area of Andalusia, habitually and tourism purposes.

2. A period of one year is established since the entry into force of this Decree, so that the houses are adapted to the provision contained in paragraph d of Article 6.

First final provision. Modification of Decree 194/2010, of 20 April, establishments of tourist apartments.

Decree 194/2010, of 20 April, establishments of tourist apartments is amended as follows:

. One paragraph 3 of Article 4, which shall read as follows amendments:

“3. Not be considered of operators holders of one or two apartments in the same building or group of buildings that offer by price hosting service regularly and tourism purposes, meaning, in this case, which are intended for housing for tourism. “

Two. the second paragraph of paragraph 2 of Article 5 is deleted that paragraph amended to read as follows:

“2. In the event of separation between ownership and operation and when ownership of the property is in joint ownership, community or the like, the operator shall obtain from all persons owning a legal title that enable the operation of the housing units making up the establishment. “

Three. paragraph 3 of Article 9, which shall read as follows amending:

“3. They belong to the joint group those composed of three or more housing units located in the same building or group of buildings, contiguous or not, occupying only part thereof, where the tourist accommodation service is provided under operating unit establishments .

For the purposes of the provisions of the preceding paragraph, it is understood that non-contiguous group of properties consisting of two or more properties located each at a maximum distance of one thousand meters from the concierge or office of the operator. “

Four. paragraph 4 of Article 9 is deleted.

Five. paragraph 4 of Article 12, which happens to be modified as follows:

“4. In soils classified by urban planning and urban land or land for development in the implementation of establishments apartments are permitted, the horizontal division of those who are classified in the joint group will be allowed, as well as those classified in the buildings group / complexes with minimum three key category, without in any way, in the latter case, the new registered properties that are to be matched with a housing unit. “

Six. a second paragraph to paragraph 2 of Article 22 is added with the following wording:

“In cases where the plate can not be placed on the outside of the building because there impediment by the homeowners or be contrary to urban, landscape or a similar regulation, the plate will be displayed on the outside of the gateway of each housing unit. “

Seven. point 3 of Annex IV is amended, being read as follows:

“3. In response to the mode in which it is classified.

3.1. Rural. Specialties listed in Annex I of Decree 20/2002 of 29 January.

3.2. City. Cave houses: Model excavated cave dwelling in soft and waterproof material rocky areas. It supports up to 50% of the usable area in traditional construction, as well as adequate direct ventilation of rooms without outside window. “

Single overgangsbestemmelse. Overgangsordninger.

1. Artikel 7 og 8 finder ikke anvendelse på boliger beliggende i bygninger beliggende i boligområder, kontrakt eller reserveret forud for ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, hvor prisen tilbydes af hosting service området Andalusien, sædvanligvis og turisme formål.

2. En periode på et år er etableret siden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, således at husene er tilpasset bestemmelsen i stk d af artikel 6.

Første afsluttende bestemmelse. Ændring af dekret 194/2010, af 20. april, virksomheder af turist lejligheder.

Dekret 194/2010, af 20. april, virksomheder af turist lejligheder ændres således:

Et punkt 3 i artikel 4, der affattes således ændringer:

“3. Ikke betragtes af operatørernes indehavere af en eller to lejligheder i samme bygning eller gruppe af bygninger, der tilbyder efter pris hosting service regelmæssigt og turisme formål, mening, i dette tilfælde, som er beregnet til boliger for turisme. “

To. andet afsnit, punkt 2 i artikel 5 udgår, at afsnit ændres til følgende ordlyd:

“2. I tilfælde af separation mellem ejerskab og drift, og når ejerskabet af ejendommen er i fælles ejerskab, fællesskab eller lignende, skal operatøren indhente fra alle personer, der ejer en juridisk titel, der muliggør drift af boliger udgør virksomheden. “

Tre. punkt 3 i artikel 9, som affattes således ændring:

“3. De tilhører den fælles koncern dem består af tre eller flere boliger beliggende i samme bygning eller gruppe af bygninger, sammenhængende eller ikke, besætter kun en del heraf, hvor serviceydelsen overnatning leveres under operationelle enhed virksomheder .

Med henblik på bestemmelserne i det foregående afsnit, er det underforstået, at ikke-sammenhængende gruppe af ejendomme, der består af to eller flere ejendomme beliggende hver ved en maksimal afstand på tusind meter fra concierge eller kontor operatøren. “

Fire. punkt 4 i artikel 9 udgår.

Fem. punkt 4 i artikel 12, som tilfældigvis ændres som følger:

“4. I jord klassificeret af byplanlægning og byarealer eller jord til udvikling i gennemførelsen af etablissementer lejligheder er tilladt, den horisontale opdeling af dem, der er klassificeret i den fælles koncern vil blive tilladt, såvel som dem, der er klassificeret i bygninger gruppen / komplekser med minimum tre centrale kategori, uden på nogen måde, i sidstnævnte tilfælde, de nye registrerede ejendomme, der er til at blive matchet med en boligenhed. “

Seks. et stk til punkt 2 i artikel 22 tilføjes med følgende ordlyd:

“I tilfælde, hvor pladen ikke kan placeres på ydersiden af bygningen, fordi der hindring af husejere eller være i strid med by-, landskab eller en lignende forordning, vil pladen blive vist på ydersiden af gateway af hver bolig. “

Syv. punkt 3 i bilag IV ændres, læses som følger:

“3. Som reaktion på den tilstand, hvori det er klassificeret.

3.1. Cottage. Specialties opført i bilag I i dekret 20/2002 af 29. januar.

3.2. By. huse Cave: Model udgravet hule bolig i bløde og vandtæt materiale klippefyldte områder. Den understøtter op til 50% af den anvendelige område i traditionel konstruktion, samt passende direkte ventilation af værelser uden udenfor vinduet. “

————————————————————————————————————————————

Ocho. Se modifica el Anexo V, quedando redactado como sigue:

«ANEXO V

Requisitos relativos a la clasificación cuyo cumplimiento puede ser objeto de exención.

1. Requisitos mínimos para el grupo de edificios/complejos de apartamentos turísticos (Anexo I).

Apartado 1.3 Zona de comunicaciones. Pasillos. Anchura.

Anchura mínima establecida en pasillos de los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías.

Apartado 1.4 B) Zona de comunicaciones. Escaleras. Anchura.

Anchura mínima establecida en las escaleras para usuarios de los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías.

Apartado 2.1 B) Zona de usuarios. Unidades de alojamiento. Dimensiones.

Altura mínima establecida de los techos en las unidades de alojamiento de los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías, siempre que lo permita la normativa sectorial que le sea de aplicación.

Apartado 2.2 B) Zona de usuarios. Dormitorios.

Superficie mínima en metros cuadrados por cama establecida para los dormitorios en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías.

Apartado 2.2 B) Zona de usuarios. Dormitorios.

Superficie mínima total establecida para los dormitorios y estudios en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías.

Apartado 2.3 B) Zona de usuarios. Baños o aseos de las unidades de alojamiento.

Porcentaje mínimo de unidades de alojamiento con cuarto de baño completo en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de tres y cuatro llaves.

Apartado 2.3 B) Zona de usuarios. Baños o aseos de las unidades de alojamiento.

Dimensiones mínimas establecidas en los baños o aseos de las unidades de alojamiento en los edificios/ complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías.

Apartado 2.4 Zona de usuarios. Salón-comedor.

Superficie mínima total y en metros cuadrados por plaza establecida en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías.

Apartado 2.5 B) Zona de usuarios. Cocina.

Superficie mínima establecida en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías.

Apartado 3.1 B) Zona de servicios. Oficios de plantas.

Dotación de oficios en todas las plantas en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de tres y cuatro llaves.

Apartado 4 Garaje o aparcamiento.

Distancia máxima al garaje del acceso principal en los edificios/complejos de apartamentos turísticos cuando el mismo no esté enclavado en el mismo edificio que éstos, hasta una distancia máxima de 300 metros del acceso principal, a partir de esta distancia se deberá prestar el servicio de aparcamiento gratuito.

Eight. Amending Annex V, it is read as follows:

‘ANNEX V

Requirements concerning classification whose performance may be exempted.

1. Minimum requirements for the group of buildings / complexes of tourist apartments (Annex I).

Section 1.3 Communications Area. Hallways. Width.

Minimum width in corridors of buildings / complexes of tourist apartments of all categories.

Section 1.4 B) Area communications. Ladders. Width.

Minimum width set on the stairs for users of buildings / complexes of tourist apartments of all categories.

Section 2.1 B) Zone users. Housing units. Dimensions.

Minimum height of the ceilings established in the accommodation units of the buildings / complexes of tourist apartments of all categories, if permitted by the sectoral regulations that are applicable.

Section 2.2 B) Zone users. Bedrooms.

minimum area in square meters per bed set for bedrooms in buildings / complexes of tourist apartments of all categories.

Section 2.2 B) Zone users. Bedrooms.

Total minimum area established for bedrooms and studies in buildings / complexes of tourist apartments of all categories.

Section 2.3 B) Zone users. Bathrooms or toilets in the accommodation units.

minimum percentage of housing units with full bathroom in buildings / complexes of tourist apartments three and four keys.

Section 2.3 B) Zone users. Bathrooms or toilets in the accommodation units.

minimum dimensions set in bathrooms or toilets of the housing units in buildings / complexes of tourist apartments of all categories.

Section 2.4 Users Area. Living room.

and the total square meters per square established in buildings / complexes of tourist apartments of all categories minimum area.

Section 2.5 B) Zone users. Kitchen.

minimum area established in buildings / complexes of tourist apartments of all categories.
3.1 B) Zone services. Trades plants.

Provision of offices on all floors in buildings / complexes of tourist apartments three and four keys.

Paragraph 4 garage or parking.

maximum to the garage from the main access in buildings / complexes of tourist apartments away when it is not located in the same building as these, up to a maximum distance of 300 meters from the main entrance, from this distance should be paid service free parking.

Otte. Om ændring af bilag V, er det læses som følger:

»BILAG V

Krav til klassificering, hvis funktion kan undtages.

1. Minimumskrav til gruppen af bygninger / komplekser af turist lejligheder (bilag I).

Afsnit 1.3 Communications Area. Korridorer. Bredde.

Minimum bredde i korridorer bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier.

Afsnit 1.4 B) Area kommunikation. Trapper. Bredde.

Minimum bredde indstillet på trappen for brugere af bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier.

Afsnit 2.1 B) Zone brugere. Boliger enheder. Dimensioner.

Mindste højde på lofterne i boligenheder i de bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier, hvis det er tilladt af de sektorspecifikke regler, der er gældende.

Afsnit 2.2 B) Zone brugere. Soveværelser.

minimum i kvadratmeter pr seng fastsat for soveværelser i bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier.

Afsnit 2.2 B) Zone brugere. Soveværelser.

Samlet mindste område fastlagt til soveværelser og undersøgelser i bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier.

Afsnit 2.3 B) Zone brugere. Badeværelser eller toiletter i boligenheder.

mindste procentvise andel af boliger med komplet badeværelse i bygninger / komplekser af turist lejligheder tre og fire taster.

Afsnit 2.3 B) Zone brugere. Badeværelser eller toiletter i boligenheder.

mindstemål fastsat i badeværelser eller toiletter i boliger i bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier.

Afsnit 2.4 Brugere Area. Spisestue.

og de samlede kvadratmeter per kvadrat etableret i bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier minimum i området.

Afsnit 2.5 B) Zone brugere. Køkken.

minimum område fastlagt i bygninger / komplekser af turist lejligheder af alle kategorier.

3.1 B) Zone tjenester. Handler planter.

Levering af kontorer på alle etager i bygninger / komplekser af turist lejligheder tre og fire taster.

§ 4 garage eller parkering.

maksimalt til garagen fra den vigtigste adgang i bygninger / komplekser af turist lejligheder væk, når det ikke er placeret i samme bygning som disse, op til en maksimal afstand på 300 meter fra hovedindgangen, fra denne afstand bør betales tjeneste gratis parkering.

————————————————————————————————————————————

2. Requisitos mínimos para el grupo conjuntos de apartamentos turísticos (Anexo II).

Apartado 2.1 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Unidades de alojamiento. Dimensiones.

Altura mínima establecida de los techos en las unidades de alojamiento de los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que lo permita la normativa sectorial que le sea de aplicación.

Apartado 2.2 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Dormitorios.

Superficie mínima en metros cuadrados por cama establecida para los dormitorios en los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de dormitorios cumplan con la superficie exigida para la categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie requerida para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de los dormitorios siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.

Apartado 2.2 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Dormitorios.

Superficie mínima total establecida para los dormitorios y estudios en los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de dormitorios cumplan con la superficie exigida para la categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie requerida para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de los dormitorios siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.
Apartado 2.3 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Baños o aseos de las unidades de alojamiento.

Dimensiones mínimas establecidas en los baños o aseos de las unidades de alojamiento en los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de baños cumplan con las dimensiones exigidas para la categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de las dimensiones requeridas para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de dimensión mínima en el 100% de los baños o aseos siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.

Apartado 2.4 del Anexo I. Zona de usuarios. Salón-comedor.

Superficie mínima total y en metros cuadrados por plaza establecida en los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de salones-comedores cumplan con la superficie exigida y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie requerida para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de los salones-comedores siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.

Apartado 2.5 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Cocina.

Superficie mínima establecida en los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de las cocinas cumplan con la superficie exigida y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie requerida para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de las cocinas siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15%.»

Nueve. Se añade una disposición transitoria cuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria cuarta. Normativa aplicable para establecimientos existentes.

A los establecimientos de apartamentos turísticos inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía o que hayan presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de la actividad con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto no les será de aplicación el segundo párrafo del artículo 9.3 del Decreto 194/2010, de 20 de abril, salvo que los mismos incorporen nuevas unidades de alojamiento al establecimiento.»

Disposición final segunda. Reclasificación de apartamentos turísticos del grupo edificios/complejos al grupo conjuntos.

Los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo edificios/complejos que se encuentren en suelo calificado como de uso característico turístico o terciario con destino a alojamiento turístico y que a la entrada en vigor del presente Decreto, conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, no ocupen la totalidad o parte independiente de un edificio o de varios dispondrán de dos meses para presentar declaración responsable para su reclasificación al grupo conjuntos.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya procedido a la presentación de dicha declaración responsable, la Consejería competente en materia de turismo podrá proceder, previa audiencia de las personas interesadas, a la reclasificación de los establecimientos o, cuando proceda, a cancelar su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, ordenándose, en su caso, su clausura.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo las disposiciones finales primera y segunda que entrarán en vigor al día siguiente de dicha publicación.

Sevilla, 2 de febrero de 2016

 

2. Minimum requirements for the joint group of tourist apartments (Annex II).

Section 2.1 B) of Annex I. Zone users. Housing units. Dimensions.

Minimum height of the ceilings established in the accommodation units sets of tourist apartments, where permitted by sectoral legislation that applies.

Section 2.2 B) of Annex I. Zone users. Bedrooms.

minimum surface area in square meters per bed set for bedroom sets tourist apartments, where 80% of all bedrooms meet the area required for the category and the failure to respect the remaining 20% does not exceed 15% of that required for the category of a key surface.

However, those sets of tourist apartments of a key that have 5 lodging or less may be exempted from the requirement of minimum area 100% of the dormitories provided the deviation of compliance does not exceed 15% of the surface required.

Section 2.2 B) of Annex I. Zone users. Bedrooms.

Total minimum area established for bedrooms and studies on the sets of tourist apartments, where 80% of all bedrooms meet the area required for the category and the failure to respect the remaining 20% does not exceed 15% required for the category of a key surface.

However, those sets of tourist apartments of a key that have 5 lodging or less may be exempted from the requirement of minimum area 100% of the dormitories provided the deviation of compliance does not exceed 15% of the surface required.

Section 2.3 B) of Annex I. Zone users. Bathrooms or toilets in the accommodation units.

minimum dimensions set in bathrooms or toilets of the housing units in the sets of tourist apartments, where 80% of all bathrooms meet the size required for the category and that the failure to respect the remaining 20% is not more than 15% of the required dimensions for the category of a key.

However, those sets of tourist apartments of a key that have 5 lodging or less may be exempted from the requirement of minimum dimension 100% of restrooms or toilets provided the deviation of compliance does not exceed 15% surface required.

Section 2.4 of Annex I. Zone users. Living room.

Total and m minimum area per square established in sets of tourist apartments, where 80% of all living-dining comply with the required surface and that the failure to respect the remaining 20% does not exceed 15% required for the category of a key surface.

However, those sets of tourist apartments of a key that have 5 lodging or less may be exempted from the requirement of minimum area 100% of the living-dining rooms provided the deviation of compliance does not exceed 15% surface required.

Section 2.5 B) of Annex I. Zone users. Kitchen.

minimum area established in sets of tourist apartments, where 80% of all kitchens meet the required surface and that the failure to respect the remaining 20% does not exceed 15% of that required for the category of surface a key.

However, those sets of tourist apartments that have a key 5 lodging or less may be exempted from the requirement of minimum area 100% of the kitchens whenever compliance deviation does not exceed 15%. “

Nine. Fourth transitional provision is added to read as follows:

“Fourth transitional provision. Regulations applicable to existing establishments.

A establishments of tourist apartments registered in the Registry of Tourism of Andalusia or who have submitted the corresponding responsible for starting the activity prior to the entry into force of this Decree declaration will not apply the second paragraph of Article 9.3 of Decree 194/2010, of April 20, except that they incorporate new housing units to the establishment. “

Second final provision. Reclassification group of tourist apartments buildings / complexes the joint group.

Establishments of tourist apartments group buildings / complexes that are in qualified as tourist or tertiary characteristic use bound for tourist accommodation ground and the entry into force of this Decree, as provided in the fourth final provision not independent occupy all or part of a building or several have two months to submit a statement of responsibility for reclassification to the joint group.

After the deadline specified in the preceding paragraph without it carried out the presentation of such responsible statement, the Ministry responsible for tourism may, after hearing the persons concerned, the reclassification of the establishments or, where appropriate, disenroll from the Register of Tourism of Andalusia, ordering, where appropriate, its closure.

Third final provision. Enabling legislation.

the person holding the competent Ministry is authorized in tourism to issue any provisions necessary for the implementation of this Decree.

Fourth final provision. Entry into force.

This Decree shall enter into force three months after its publication in the Official Gazette of the Government of Andalusia, except the first and second final provisions to take effect the day after such publication.

Seville, February 2, 2016

 


2. Minimumskrav til fælles gruppe af turist lejligheder (bilag II).

Afsnit 2.1 B) i bilag I. Zone brugere. Boliger enheder. Dimensioner.

Mindste højde på lofterne i de boligenheder sæt af turist lejligheder, hvor det er tilladt af sektorspecifik lovgivning, der gælder.

Afsnit 2.2 B) i bilag I. Zone brugere. Soveværelser.

minimum overfladeareal i kvadratmeter per seng sæt til soveværelset sætter turist lejligheder, hvor 80% af alle værelser opfylder areal, der kræves for kategorien og den manglende overholdelse de resterende 20% ikke overstiger 15% af den, der kræves for den kategori af en nøgle overflade.

Dog kan disse sæt af turist lejligheder af en nøgle, der har 5 logi eller mindre undtages fra kravet om minimum areal 100% af sovesalene forudsat afvigelsen af overholdelse ikke overstiger 15% af overfladen påkrævet.

Afsnit 2.2 B) i bilag I. Zone brugere. Soveværelser.

Samlet mindste område fastlagt til soveværelser og undersøgelser på det sæt af turist lejligheder, hvor 80% af alle værelser opfylder areal, der kræves for kategorien og den manglende overholdelse de resterende 20% ikke overstiger 15% påkrævet for den af en nøgle overflade.

Dog kan disse sæt af turist lejligheder af en nøgle, der har 5 logi eller mindre undtages fra kravet om minimum areal 100% af sovesalene forudsat afvigelsen af overholdelse ikke overstiger 15% af overfladen påkrævet.

Afsnit 2.3 B) i bilag I. Zone brugere. Badeværelser eller toiletter i boligenheder.

mindstemål fastsat i badeværelser eller toiletter i boliger i sæt af turist lejligheder, hvor 80% af alle badeværelser opfylder de mindstemål, der for den kategori, og at den manglende overholdelse de resterende 20% er ikke mere end 15% af de krævede dimensioner for den kategori af en nøgle.

Dog kan disse sæt af turist lejligheder af en nøgle, der har 5 logi eller mindre undtages fra kravet om minimum dimension 100% af toiletter eller toiletter forudsat afvigelsen af overholdelse ikke overstiger 15% overflade påkrævet.

Punkt 2.4 i bilag I. Zone brugere. Spisestue.

Total og m mindste areal pr kvadrat etableret i sæt af turist lejligheder, hvor 80% af alle levende-spisning overholder krævede overflade, og at den manglende overholdelse de resterende 20% ikke overstiger 15% påkrævet for den af en nøgle overflade.

Dog kan disse sæt af turist lejligheder af en nøgle, der har 5 logi eller mindre undtages fra kravet om minimum areal 100% af de levende-spisestuer forudsat afvigelsen af overholdelse ikke overstiger 15% overflade påkrævet.

Afsnit 2.5 B) i bilag I. Zone brugere. Køkken.

minimum område fastlagt i sæt af turist lejligheder, hvor 80% af alle køkkener opfylder krævede overflade, og at den manglende overholdelse de resterende 20% ikke overstiger 15% af det, der kræves for den kategori af overfladen en nøgle.

Dog kan disse sæt af turist lejligheder, der har en nøgle 5 logi eller mindre undtages fra kravet om minimum areal 100% af køkkener, når overholdelse afvigelse ikke overstiger 15%. “

Ni. tilføjes Fjerde overgangsbestemmelse til følgende ordlyd:

“Fjerde overgangsbestemmelse. Forordninger for eksisterende virksomheder.

A driftssteder turist lejligheder registreret i Registry of turisme i Andalusien, eller som har indsendt det tilsvarende ansvar for at starte aktiviteten før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse erklæring vil ikke anvende andet afsnit i artikel 9.3 i dekret 194/2010, af 20. april, bortset fra at de indarbejde nye boliger til etablering. “

Anden afsluttende bestemmelse. Reklassifikation gruppe af turist lejligheder bygninger / komplekser den fælles koncern.

Virksomheder af turist lejligheder gruppe bygninger / komplekser, der er i kvalificeret som turist eller tertiær karakteristisk brug bundet til etablissementet jorden og ikrafttrædelsen af dette dekret, som i den fjerde endelige bestemmelse ikke uafhængig besætte hele eller dele af en bygning eller flere har to måneder til at indgive en erklæring om ansvar for omklassificering til den fælles koncern.

Efter fristen fastsat i foregående stykke, uden det gennemført præsentation af en sådan ansvarlig erklæring, ministeriet med ansvar for turisme kan, efter at have hørt de berørte personer, omklassificering af de virksomheder eller i givet fald, disenroll af registeret turisme i Andalusien, bestilling, hvor det er relevant, dens lukning.

Tredje afsluttende bestemmelse. Aktivering lovgivning.

den person, der kompetente ministerium er godkendt i turismen til at udstede de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne bekendtgørelse bestemmelser.

Fjerde afsluttende bestemmelse. Ikrafttræden.

Denne bekendtgørelse træder i kraft tre måneder efter offentliggørelsen i Lovtidende regerings Andalusien, undtagen den første og anden afsluttende bestemmelser træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

Sevilla den 2. februar 2016

 

Spansk lov om privat udleje
Nye krav til privat udlejning, Andalusien, BOJA

Lovgrundlaget blev publiceret den 11 februar 2016 – Systemet blev åbnet for registrering den 11-12 maj Du har et år fra denne dato til at leve op til kravene – Ergo kan påregnes at omkring maj 2017 iværksættes en kampagne !!! – Undgå at det er dig der bliver ruineret af bøder !

Registrering af gæster

Dine gæster skal registreres hos de spanske myndigheder (Junta de Andalucia). Det kan du gøre nemt. Blot send oplysningerne til os og vi får det gjort med det samme.

Kontrolbesøg, der sikrer at du opfylder krav

Du skal opfylde en lang række krav i BOJA 28. Selv ved mindre afvigelser risikere du stor bøde. Vi kan komme på besøg, gennemgå boligen og fortælle dig, hvad du evt. mangler. Bestil et uforpligtende besøg.

Aircondition og varmeanlæg


Vi kan sørge for at din bolig lever op til kravene i BOJA 28 – fx installation af aircondition eller varmeanlæg. Alt håndværk tilbydes. Få uforpligtende tilbud.

Online hjælp – Jura & skat

Vi tilbyder online hjælp til jura og skatteforhold. Du får vejledning på dit eget sprog – altså i dette tilfælde dansk. Tal med en advokat eller skatterådgiver, der kommunikere på dit sprog. Se vores online sektion.

Download dokumenter

Dokumenter oversat til dansk, vejledning, tjekliste, mv. Se oversigt over Boja.

 

Stil spørgsmål om BOJA

På vores Facebook side kan du stille spørgsmål om BOJA og om regler for privat udlejning i Andalusien, samt diskuttere med andre ligestillede.  Bemærk venligst at dette er en gratis service så du kan komme i kontakt med andre, der deler dine problemstillinger. Ønsker du svar på spørgmål fra os henvises venligst til vores online hjælp (betalingsservice). Besøg vores facebook side.